Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://pineprint.pl Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:https://panel.pineprint.pl 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://pineprint.pl

1. SPIS TREŚCI 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 
6. SPOSOBY PŁATNOŚCI 7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY 
8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE SKLEP INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM INTERNETOWYM https://pineprint.pl PROWADZONY JEST PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO: Consalnet S.A. , Wiechlice, ul. Sosnowa 4, 67-300 Szprotawa ,NIP: 9241795112 2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientabędącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wprzypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 2.2. Definicje: 
2.2.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
2.2.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
2.2.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia. 
2.2.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
2.2.5. KODEKS CYWILNY – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
2.2.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. 2.2.7. KONSUMENT – Klient, będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
2.2.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad. 
2.2.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 
2.2.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://panel.pineprint.pl 2.2.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA: Consalnet S.A. , Wiechlice, ul. Sosnowa 4, 67-300 Szprotawa ,NIP: 9241795112 
2.2.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.2.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 
2.2.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 
2.2.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
3.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: 3.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym. 
3.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. 

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
4.1. Odpłatność: 
4.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 
4.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
4.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. 
4.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia. 
4.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 4.3.1. Komputer, laptop, netbook, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. 
4.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej. 
4.3.3. Przeglądarka internetowa (przykładowe przeglądarki i wersji ): Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej. 
4.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768. 4.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 4.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
4.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 
5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 
5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 
5.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień 
5.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. 
5.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. 
5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 
5.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu. 

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI 
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
6.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. 
6.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank BNP PARIBAS Numer 45160014621081178920000010 (rachunek w walucie PLN) 
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jestdo dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że UmowaSprzedaży stanowi inaczej. 
6.5. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępnesposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części. 

7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY 
7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: 
7.1.1. Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa. 
7.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w opisie danego Produktu. 
7.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
7.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób: 
7.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 7.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
7.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
8.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 
8.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 
8.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym). 
8.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mailowy Sklepu lub pisemnie na adres siedziby Sklepu wskazany w Regulaminie. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 
8.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta. 

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży: 
9.1.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą lub osobą fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności Ustawą Kodeks cywilny orazUstawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 poz. 683 z późn. zm.). 
9.1.2.Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Sklepu lub też pisemnie na adres siedziby Sklepu. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres siedziby Sklepu. 
9.1.3.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
9.1.4.W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedanytowar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających zniezgodności towaru z umową. 9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego: https://panel.pineprint.pl
9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu lub na adres siedziby Sklepu. 
9.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. 

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu dni). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać również mailowo (pod adresem magda@pineprint.pl ) lub pisemnie na adres: , Consalnet S.A. , Wiechlice, ul. Sosnowa 4, 67-300 Szprotawa ,NIP: 9241795112. 
10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu. 
10.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkichzobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna wgranicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonaniaprzedpłaty. 
10.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w innywskazany przez konsumenta sposób. 
10.5. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta, agdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia. 
10.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach umów: 
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowyoraz w przypadku zaistnienia innych okoliczności wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
10.7. Usługodawca jest obowiązany nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 10.8. Usługobiorca poprzez zamówienie towaru oświadcza, iż zamawiając Produkt akceptuje niniejszy regulamin oraz że został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy w terminie. 
10.9. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
11.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności. 
11.2. Zmiana Regulaminu: 
11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 
11.2.2. Ustalony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. 
11.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży. 
11.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 poz. 683 z późn. zm.). oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
11.4. Rozstrzyganie sporów:
11.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. 
11.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
11.4.3.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może się zgłosić do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panel.pineprint.pl 

(dalej: „Sklep” „Strona internetowa”, „Sklep internetowy”) Consalnet S.A. (dalej: „Przedsiębiorstwo”)szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających Stronę internetową. Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Przedsiębiorstwoodnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone. Jeżeli na Stronie internetowej pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie. Co do zasady przeglądanie, korzystanie z zasobów Strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych. 
Może się jednak zdarzyć, że Przedsiębiorstwobędzie potrzebowało Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, zrealizować zamówienie, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. 
Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie. Przedsiębiorstwo będzie gromadziło Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. Przedsiębiorstwo będzie traktowało Państwa dane osobowe w sposób zgodny z tymi celami dla jakich zostały one zgromadzone. Zbierając dane osobowe, Przedsiębiorstwo informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone. Przedsiębiorstwo wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów do jakich dane są zbierane. Przedsiębiorstwozobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do innych celów. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać. Przedsiębiorstwo może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone. Przedsiębiorstwonie będzie przechowywało Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. 
1. Postanowienia ogólne
1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Consalnet S.A., adres: Wiechlice,Sosnowa 4, 67-300 Szprotawa, tel./fax: +48 683 765 281, NIP: 9241795112, REGON 080009131, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: contact@consalnet.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. 
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późń. zmianami, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. z późń. zmianami.
 1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://panel.pineprint.pl
2. Cel i zakres zbierania danych 
2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest: 
2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta. 
2.1.2. Rejestracja - W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy. 
2.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi. 
2.3. Przewoźnikami, o których mowa w pkt 2.2. są następujące podmioty:DPD, DHL 2.4. Administrator korzysta z usług biura rachunkowego i przekazuje mu zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania obsługi rachunkowej Umowy Sprzedaży.
2.5. Administrator korzysta z usług Magento_– w zakresie świadczenia usługi serwera wirtualnego dla Sklepu internetowego (hosting). W celu wykonywania powyższej usługi w/w podmiot przetwarza dane Usługobiorców znajdujące się w bazie danych Administratora 2.6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2.7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 
2.6. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży. 
3. Cookies i dane eksploatacyjne 
3.1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Administrator gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze Strony internetowej w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom Sklepu. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach. Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności. 
3.2. Administrator może przetwarzać za pomocą Google Analytics następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne): 
3.2.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca. 
3.2.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 
3.2.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. Więcej informacji o zasadach przechowywania danych Google Analytics znajduje się na stronie http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 
4. Podstawa przetwarzania danych 
4.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu. 
4.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania. 
5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania Możecie Państwo zwrócić się do Administratoraz prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Administratora(tj. macie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przez Administratoraprzetwarzane, jak również prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu), a także możecie Państwo modyfikować, prostować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora. Adres e-mail contact@consalnet.pl , jest adresem, a tel +48 683 765 281, jest numerem, na który możecie Państwo kierować wszelkie zapytania, prośby, sprzeciwy, a także składać wszelkie oświadczenia dotyczące Państwa danych osobowych. Ponadto informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: 
5.2.1. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.2.2. wniesieniażądania zaprzestania przetwarzania jej danych 5.2.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. 
5.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: wskazany w pkt 5 powyżej, albo pisemnie na adres Administratora. 
6. Postanowienia końcowe
6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego. 
6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 
6.3.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy certyfikatem SSL.
6.3.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. 
6.3.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę. 
6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i unijnego.  

Do góry