POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panel.pineprint.pl 

(dalej: „Sklep” „Strona internetowa”, „Sklep internetowy”) Consalnet S.A. (dalej: „Przedsiębiorstwo”)szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających Stronę internetową. Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Przedsiębiorstwoodnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone. Jeżeli na Stronie internetowej pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie. Co do zasady przeglądanie, korzystanie z zasobów Strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych. 
Może się jednak zdarzyć, że Przedsiębiorstwobędzie potrzebowało Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, zrealizować zamówienie, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. 
Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie. Przedsiębiorstwo będzie gromadziło Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. Przedsiębiorstwo będzie traktowało Państwa dane osobowe w sposób zgodny z tymi celami dla jakich zostały one zgromadzone. Zbierając dane osobowe, Przedsiębiorstwo informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone. Przedsiębiorstwo wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów do jakich dane są zbierane. Przedsiębiorstwozobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do innych celów. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać. Przedsiębiorstwo może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone. Przedsiębiorstwonie będzie przechowywało Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. 
1. Postanowienia ogólne
1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Consalnet S.A., adres: Wiechlice,Sosnowa 4, 67-300 Szprotawa, tel./fax: +48 683 765 281, NIP: 9241795112, REGON 080009131, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: contact@consalnet.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. 
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późń. zmianami, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. z późń. zmianami.
 1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://panel.pineprint.pl
2. Cel i zakres zbierania danych 
2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest: 
2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta. 
2.1.2. Rejestracja - W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy. 
2.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi. 
2.3. Przewoźnikami, o których mowa w pkt 2.2. są następujące podmioty:DPD, DHL 2.4. Administrator korzysta z usług biura rachunkowego i przekazuje mu zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania obsługi rachunkowej Umowy Sprzedaży.
2.5. Administrator korzysta z usług Magento_– w zakresie świadczenia usługi serwera wirtualnego dla Sklepu internetowego (hosting). W celu wykonywania powyższej usługi w/w podmiot przetwarza dane Usługobiorców znajdujące się w bazie danych Administratora 2.6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2.7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 
2.6. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży. 
3. Cookies i dane eksploatacyjne 
3.1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Administrator gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze Strony internetowej w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom Sklepu. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach. Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności. 
3.2. Administrator może przetwarzać za pomocą Google Analytics następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne): 
3.2.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca. 
3.2.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 
3.2.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. Więcej informacji o zasadach przechowywania danych Google Analytics znajduje się na stronie http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 
4. Podstawa przetwarzania danych 
4.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu. 
4.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania. 
5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania Możecie Państwo zwrócić się do Administratoraz prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Administratora(tj. macie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przez Administratoraprzetwarzane, jak również prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu), a także możecie Państwo modyfikować, prostować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora. Adres e-mail contact@consalnet.pl , jest adresem, a tel +48 683 765 281, jest numerem, na który możecie Państwo kierować wszelkie zapytania, prośby, sprzeciwy, a także składać wszelkie oświadczenia dotyczące Państwa danych osobowych. Ponadto informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: 
5.2.1. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.2.2. wniesieniażądania zaprzestania przetwarzania jej danych 5.2.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. 
5.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: wskazany w pkt 5 powyżej, albo pisemnie na adres Administratora. 
6. Postanowienia końcowe
6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego. 
6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 
6.3.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy certyfikatem SSL.
6.3.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. 
6.3.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę. 
6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i unijnego.  

Do góry